Asbestregister.nl

ONDER PERSOONSGEGEVENS VERSTAAN WE DE INFORMATIE DIE HERLEIDBAAR IS TOT EEN PERSOON, BIJVOORBEELD EEN NAAM, EEN HUISADRES OF EEN E-MAILADRES. DE BESCHERMING VAN DEZE GEGEVENS IS GEREGELD IN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG). DEZE WET BESCHERMT DE PRIVACY VAN BURGERS EN GELDT OOK VOOR PERSOONSGEGEVENS DIE VIA INTERNET WORDEN VERZAMELD.

DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS IS TOEZICHTHOUDER OP DEZE WET.